Poziv za radove

Pozivaju se svi akademski radnici, a naročito oni na početku svojih karijer te pripadnici manjinskih grupa da dostave svoje originalne naučne i stručne radove na temu „Euroatlantske integracije BiH: izazovi i perspektive,“ a naročito one iz oblasti ekonomije, politologije i prava, na razmatranje za objavljivanje u časopisu Centra za društvena istraživanja Društveni goledi.

 

Rok za razmatranje radova za objavu u narednom izdanju je 26. novembar, 2021., a uspješni radovi će biti objavljeni 22. decembra, 2021. s provom promocijom istog dana u prostorijama Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu. Radovi se dostavljaju putem e-maila [email protected]

 

Radovi koji se objavljuju su po pravilu na engleskom ili bosanskom, crnogroskom, hrvatskom ili srpskom jeziku s tim što je sažeci i ključne riječi obavezno na engleskom i jednom od domaćih jezika. Radovi prolaze pregled uređivačkog odbora, odnosno glavnih i odgovornih urednika, dvostruku slijepu recenziju, odnosno trostruku u slučaju različitih mišljenja prva dva recenzenta, te lekturu. Postupak traje okvirno mjesec dana, uključujući i deset dana za eventualne izmjene i dopune teksta.

 

Naučni i stručni radovi trebaju biti između 5.000 i 12.000 riječi dugo, uključujući sve dijelove rada, dok sažeci ne smiju biti kraći od 150 riječi niti duži od 200 riječi uz tri do pet ključnih riječi. Autori moraju dostaviti naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom i jednom od domaćih (bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski) jezika, dok rad može biti na jednom od dva jezika.

 

Rad treba oblikovati prema sljedećim uputstvima:

 • dokument treba biti izrađen i pohranjen u programu MS Word;
 • stranica treba biti A4 velečine, s marginama od 2,5 cm;
 • stranice treba numerirati;
 • prored za cijeli rad treba biti 1,0;
 • font treba biti Times New Roman, 12 pt;
 • stilove (npr. bold) ne treba koristiti;
 • naslove i podnaslove treba numerisati;
 • zaglavlje i podnožje ne trebaju biti uređivani;
 • tabele, grafikone, slike, itd. treba numerisati;
 • slike, fotografije i sl. trebaju biti u .jpg formatu; te
 • podaci o identitetu autora (u tekstu ili u dokumentu, odnosno karakteristikama dokumenta) ne trebaju biti dostupni.

 

Stil citiranja je APA 7, a fusnote se koriste za napomene i objašnjenja.